تبریک رزرو اولیه شما با موفقیت انجام شد 

لطفا پس بررسی پرواز انتخابی اطلاعات مسافران را در فرم زیروارد کنید و برای قطعی شدن پرداخت نهایی را انجام دهید 

60% Complete (warning)

اطلاعات پرواز 

پرواز رفت 

پرواز برگشت 

مبلغ 1 نفر

جمع کل

اطلاعات مسافر  اول

اطلاعات  مسافران بعدی

اطلاعات مسافر  3

اطلاعات مسافر  4

اطلاعات مسافر  5

اطلاعات مسافر  6